Mads Kildegaard Kristjansen & Lucas Brynk Jensen

I denne tutorial vil vi gennemgå hvordan man bygger en robot, som ved hjælp af diverse sensorer kan køre efter en streg på gulvet indtil stregen ophører, hvorefter robotten vil køre efter lydbølger for at undgå mulig kollision. Robotten i denne tutorial er navngivet RoboSchneider (efter skuespilleren) og den er udarbejdet af Lucas Brynk og Mads K. Kristjansen. Det færdige produkt, samt forventninger til produktets opførelse kan ses på nedenstående videoer. 

Video af testkørsel i Unity
Video af test i TinkerCAD

Komponenter & TinkerCAD

Vi starter med at åbne TinkerCAD. For at kunne forstå hvad der sker med den færdige robot i Unity, er vi nødt til at opbygge RoboSchneider i TinkerCAD først. De nødvendige elementer kan ses på nedenstående billede samt en liste med navne på elementerne. 

Hvordan selve elementerne bliver sat i forhold til hinanden er stort set lige meget i dette projekt, da TinkerCAD modellen ikke skal bruges andre steder. For forståelsens skyld opfordres der til at opsætte elementerne som skulle man bygge en “bil”.  

Første skridt er at sætte 9V batteriet til breadboardet så vi kan få strøm rundt i kredsløbet. Lad plus køre igennem en sliderswitch for at kunne slukke og tænde for RoboSchneider. Det første breadboard bliver vores H-bridge board. Sæt L293D H-Bridge (H-bro) fast i midten af breadboarded og forbind de to motorer på hver side af H-broen. Grunden til at anvende en H-bro er for at styre strømmens polaritet gennem motorerne. Dette gør at vi kan bestemme hvilken vej hjulene skal dreje. For den ene motor vil vi lade Input 1 og 2 fra H-broen gå til pin 10 og 11 på arduinoen. Man kan bruge alle digital pins til dette, men da Arduino Uno er begrænset i antallet af Digitale pins (især PWM pins), og vores servo kommer til at optage pin 9 eller 10, så er vi nødt til at bruge hvad der er tilbage. Ligeledes for den anden motor vil køre Input 3 og 4 fra H-broen hen til pin 5 og 6 på arduinoen. På første breadboard er der lidt plads tilbage, nede i den anden ende, til at sætte en 5V regulator [LM7805]. Fra 5V Regulatorens output trækker vi en plus og minus videre til næste breadboard. 

Andet breadboard bliver LDR-LED boarded. Her sætter vi 2 LDR-resistorer samt 2 modstande. Modstandene skal være på 10 kOhm grundet følgende beregninger: 

Da vi kender Ohms lov kan vi stille den om og finde den ønskede modstandsværdi ved den benyttede spænding. Hertil skal det siges at vi antager fra tidligere projekt at LDR-modstandene ved maksbelysning er 20-230kOhm, samt ved totalt mørke, vil være 2MOhm.

Vout = Vin * (R2/R1+R2) 

Ved at sætte den valgte modstand ind, samt indsætte de kendte værdier, kommer formlen til at se sådanne ud ved 20kOhm, 230kOhm og 2MOhm:

5V * (20000/20000+10000) = 3,33V 
5V * (230000/230000+10000) = 4,79V 
5V * (2000000/2000000+10000) = 4,98V

Da vi ikke stiger over 5V på noget tidspunkt kan vi konstatere at 10kOhm er en passende størrelse for de ønskede modstande. 

Lad LDR-resistorerne køre til hhv. pin A2 og A3. (Du kan i princippet benytte enhver A pin i dette projekt, da ingen A pins skal bruges til noget andet). Sæt herefter 2 LED-resistorer direkte til 5V med en modstand imellem. Størrelsen af modstanden vælges ud fra den givende LED’s data. LED-resistor Data kan findes i et Datablad. Da dette projekt er virtuelt har vi ikke ægte LED-modstande at undersøge, derfor må vi gå ud fra at vi har at gøre med en standard hvid LED 5mm (3542serialnumber). En sådanne LED-modstand kan maximalt håndtere 20mA, i TinkerCAD, før det begynder at gå ud over levetiden på LED-modstanden, og da den bliver tilført 5V kan vi regne os frem til, med hjælp fra Ohms lov, at en 250 Ohms modstand vil være at fortrække. 

U=R*I
R=U/I 
R=5/0,02 = 250 Ohm 

Nu skal Micro Servo’en sættes til. For at give den nødvendige spænding til Micro Servo’en, samt den Ultrasonic Distance Sensor, vælger vi at trække plus og minus til de to elementer direkte fra Arduino’ens 5V udgang og GND. Micro Servo’ens Signal skal køre til pin 9 (Den skal altid sættes til enten pin 9 eller 10, da det er de eneste to pins der er registreret i Arduinosprogets Servo.h bibliotek). 

Ultrasonic Distance Sensor’s TRIG, og ECHO skal køre til henholdsvis pin 3 og pin 12 (TRIG skal altid forbindes til en PWM digital pin, og ECHO skal altid forbindes til en normal digital pin). Hvis systemet er opsat korrekt burde det se nogenlunde ud som på billedet nedenfor. 

TinkerCAD code

I vores Arduino kode, som kan ses forneden, vil vi først og fremmest declare(erklære) vores variabler vi gør brug af igennem programmet. En vigtig ting at have i mente er, at når man vil gøre brug af en servo, så skal man huske at anvende komponentens bibliotek via #include <Servo.h>. Uden dette vil der opstå fejl i programmet. Foruden vores variabler anvender vi også to bools, der agerer som “triggers” for at programmet ikke springer over nogle af vores funktioner. Inde i vores setup() angiver vi vores pins og servo så vi kan bruge dem i programmet, og sætter vores motorer i en stillestående tilstand. 

I vores loop(), hvor hele programmet egentlig kører, starter vi med at aflæse værdierne fra vores to LDR-modstande. Disse værdier bruger vi til at vurdere om RoboSchneider følger linjen, eller om vi skal rette kursen. Her har vi også vores første bool (onLine), som sørger for at denne del af programmet kun kører imens RoboSchneider faktisk kører på linjen. Vi bruger værdierne fra vores LDR-modstande til at bestemme hvilke motor pins der skal tilføres strøm. Hvis den ene side måler for lavt, så retter vi op på kursen. Når vi rammer den første målstreg, hvilket sker når begge LDR-modstande måler under den angivet minimumsværdi, ændrer vi vores onLine bool til at være false for at komme videre til den næste del af programmet. 

Den næste del af koden foregår kun efter vi har ramt den første målstreg. Her anvender vi vores Ultrasonic Distance Sensor (afstandsmåler) til at navigere den resterende del af vores opstillede bane. Vi starter med at aktivere pin 3, som sender en puls ud der bliver opfanget igen af afstandsmåleren. Denne værdi omregner vi til en målbar enhed som vi kan bruge til at vurdere afstanden fra RoboSchneider og de omkringliggende vægge. Hvis afstanden til væggen foran RoboSchneider ikke er under den angivet minimumsværdi, så kører den bare ligeud indtil den registrerer en genstand inden for minimumsafstanden. Når afstandsmåleren registrerer at vi er under minimumsgrænsen, så stopper vi RoboSchneiders fremgang for at undgå kollision. I praksis ville vi placere vores afstandsmåler ovenpå vores servo således vi kan rotere den og måle i forskellige retninger. Med servo.write(), i vores eksempel har vi navngivet vores for myServo, så kan man indsætte hvilken vinkel man vil indstille servoen til, eksempelvis 0, 90, eller 180 grader. Vi måler de tre retninger og gemmer dem i hver deres variabel. Disse variabler kan vi bruge til at sammenligne og vurdere hvor der er en væg, og hvor der er fri bane. Afhængig af hvilken retning der er fri, så justerer vi RoboSchneiders retning, hvorefter vi indstiller den til at køre fremad indtil der bliver registreret en ny væg/forhindring. Med denne opsætning er RoboSchneider i stand til at køre igennem en bane som starter med en streg i gulvet, som naturligvis skal følges til ende. Når enden af stregen er nået starter RoboSchneider på at køre efter Ultrasonic Distance Sensor (afstandsmåler) for at navigere igennem resten af banen, til målstregen bliver mødt. Hvis alt er opsat korrekt vil RoboSchneider opføre sig som vist på den første video oppe i toppen af bloggen her på siden. 

#include <Servo.h>


//Declare the needed variables
int left = A5;
int right = A4;
int sensorValue1;
int sensorValue2;
int minDiff = 50; //Maximum allowed difference between left and right sensor values

bool onLine = true;
bool firstDrive = false;

int dis = 100;
long tid;
int distance;
int servoLeft = 0;
int servoFront = 0;
int servoRight = 0; 

Servo theServo;

//Setup what needs to be stated before the robot begins its Loop
void setup()
{
 pinMode(11, OUTPUT);//right plus
 pinMode(10, OUTPUT);//right minus
 pinMode(6, OUTPUT);//left plus
 pinMode(5, OUTPUT);//left minus
 
 pinMode(3, OUTPUT); // Sets the trigPin as an OUTPUT
 pinMode(12, INPUT); // Sets the echoPin as an INPUT
 
 theServo.attach(9); // The Servo
 
 //Make sure motors are off
 digitalWrite (11, LOW);
 digitalWrite (10, LOW);
 digitalWrite (6, LOW);
 digitalWrite (5, LOW);
 
 Serial.begin(9600);
 
}

//The Loop Begins

void loop()
{
 //Assigning values to var's
 sensorValue1 = analogRead(left);
 sensorValue2 = analogRead(right);
 
 int diff = abs(sensorValue1 - sensorValue2);
 
 //"If" robot is following the ground-line; Do this:
 if (onLine == true)
 {
  // If the robot follows the line fine:
  if (diff <= minDiff && sensorValue1 >= 100 && sensorValue2 >= 100)
  {
    analogWrite(6, 100);
    analogWrite(5, 0);
    analogWrite(11, 100);
    analogWrite(10, 0);
    delay(1000);
   	firstDrive = true;
  }
  //If the robot is turning right, it turns left slightly
  else if (sensorValue1 < sensorValue2)
  {
  	analogWrite(6, 0);
    analogWrite(5, 0);
    analogWrite(11, 50);
    analogWrite(10, 0);
   	delay(1000);
  }
    // Vice Versa
  else if (sensorValue2 < sensorValue1)
  {
    analogWrite(6, 50);
    analogWrite(5, 0);
    analogWrite(11, 0);
    analogWrite(10, 0);
   	delay(1000);
  }
  
  //When the robot hits the ending of the ground line it stops and shifts over to "Off-Line" mode 
  else if (sensorValue1 <= 100 && sensorValue2 <= 100 && firstDrive == true)
  {
    analogWrite(6, 0);
    analogWrite(5, 0);
    analogWrite(11, 0);
    analogWrite(10, 0);
    onLine = false;
   	Serial.print("online is now false");
   	delay(1000);
  }
 }
    //THIS IS OFF-LINE MODE
    //If the end of the groundline is reached
 if (onLine == false)
 {
  digitalWrite(3, LOW);
 	delayMicroseconds(2);
 	digitalWrite(3, HIGH);
 	delayMicroseconds(10);
 	digitalWrite(3, LOW);
 	tid = pulseIn(12, HIGH);
 	distance = tid * 0.034 / 2;
 
 //if the SonarSensor signal is bigger than the chosen minimum distance it goes forward 
 	if (distance >= dis)
  {
  	analogWrite(6, 10);
    analogWrite(5, 0);
    analogWrite(11, 10);
    analogWrite(10, 0);
  }
  //if signal is smaller:
  else if (distance <= dis)
  {
   	analogWrite(6, 0);
    analogWrite(5, 0);
    analogWrite(11, 0);
    analogWrite(10, 0);
  
    //The check consists of 4 steps
    //Step 1 check distance to nearest wall in front of robot
    servoFront = distance;
    theServo.write(90);
    delay(2000);
    //Step 2 check distance to nearest wall left of robot
    servoLeft = distance;
    theServo.write(0);
    delay(4000);
    //Step 3 check distance to nearest wall right of robot
    servoRight = distance;
    theServo.write(90);
    delay(2000);

    //And step 4
    //Compare the 3 checks and turn to the wall farest away.

    //if the wall at left and the wall at right is not existing, it means the end is reached. The robot will turn right and drive off the ground.
    if (servoLeft == 0 && servoRight == 0)
    {
    	analogWrite(6, 55);
      analogWrite(5, 0);
      analogWrite(11, 0);
      analogWrite(10, 55);
      delay(1000);
      analogWrite(6, 0);
      analogWrite(5, 0);
      analogWrite(11, 0);
      analogWrite(10, 0);
      delay(1000);
      analogWrite(6, 255);
      analogWrite(5, 0);
      analogWrite(11, 255);
      analogWrite(10, 0);
      delay(1000);
    }
    //Turn to left wall
    if (servoLeft >= servoFront && servoLeft >= servoRight && servoRight != 0 || servoLeft == 0)
    {
    	analogWrite(6, 0);
      analogWrite(5, 55);
      analogWrite(11, 55);
      analogWrite(10, 0);
      delay(1000);
      analogWrite(6, 0);
      analogWrite(5, 0);
      analogWrite(11, 0);
      analogWrite(10, 0);
      delay(1000);
      analogWrite(6, 130);
      analogWrite(5, 0);
      analogWrite(11, 130);
      analogWrite(10, 0);
    }
    //Turn to right wall
    if (servoRight >= servoFront && servoRight >= servoLeft && servoLeft != 0 || servoRight == 0)
    {
    	analogWrite(6, 55);
      analogWrite(5, 0);
      analogWrite(11, 0);
      analogWrite(10, 55);
      delay(1000);
      analogWrite(6, 0);
      analogWrite(5, 0);
      analogWrite(11, 0);
      analogWrite(10, 0);
      delay(1000);
      analogWrite(6, 130);
      analogWrite(5, 0);
      analogWrite(11, 130);
      analogWrite(10, 0);
		}
    //Continue forward
    if (servoFront >= servoLeft && servoFront >= servoRight)
    {
    	analogWrite(6, 130);
      analogWrite(5, 0);
      analogWrite(11, 130);
      analogWrite(10, 0);
     	delay(1000);
    }
   }
 }
}

Unity

Nu tænder vi for Unity. Det første der skal gøres når Unity er åbent, er at importere den udleverede Unity.package så vi har et udgangspunkt at starte fra. Den bane vi gerne vil have RoboSchneider til at køre igennem kan ses på billedet nedenfor.

Vi starter med at trække “Robot root” ind i scenen: “PF2-afleveringsbane”. På Robot root sætter vi Wheels, Breadboard, Servo og Linesensor, som “child” til “CarChassis”. Her kan man lege lidt rundt med hvordan ens Robot skal se ud. Vi har valgt at lade Robotten se ud som på billedet nedenfor.

Her er det vigtigt at huske at gøre følgende:  

 •  Inde i Left Motor, nede i komponentet “Configurable Joint” skal CarChassis sættes ind i “Connected Body”. Ellers vil hjulene ikke følge med Robotten. Gør det samme for Right Motor.  
 • På Breadboard skal H-bridge LeftMotor og H-bridge RightMotor sættes som “child” af Breadboard. Herefter skal Left Motor sættes ind i Komponentet H Bridge (Script) for at den har en reference. Det samme skal gøre for RightMotor (med Right Motor i stedet for Left Motor selvfølgelig) 
 • På Breadboard skal der tilføjes 7 elementer i komponentet Breadboard(Script). (Man ændrer størrelsen af Arduino Object Pins ved at sætte “Size” til den ønskede størrelse). Indsæt H-bridge forwards pin LeftMotor til Element 0. Indsæt H-bridge backwards pin LeftMotor til Element 1. Indsæt H-bridge forwards pin RightMotor til Element 2. Indsæt H-bridge backwards pin RightMotor til Element 3. Indsæt DistanceSensor til Element 4. Indsæt LineSensorLeft til Element 5 samt LineSensorRight til Element 6. Disse 7 Elementer er referencer for Breadboardet, og virker som “pins” i virkeligheden.  

Nu er Robotten bygget, så nu skal der skrives kode, så RoboSchneider bliver funktionel. Man kan med fordel tage koden fra TinkerCAD og bruge som skabelon i Unity. Desværre er kodesproget ikke det samme for Arduino, som det er for Unity, så vi skal skrive noget af koden om, samt tilføje mere kode. Gå ind i ArduinoMain.cs. 

I Unity (C#) skal man ikke Declare (erklære) de forskellige pinModes, da vi har referencerne liggende ude i selve Editoren. #include <Servo.h> skal ikke indgå i C# koden, derfor heller ikke “Servo theServo; og theServo.attach(pin);. Måden vi refererer til Servo’en i Unity er gennem Editoren hvor Servo’en bliver sat ind som en public Servo servo; i ArduinoMain.cs scriptet. Desuden skal “long” ændres til “ulong”. Serial virker heller ikke i C#, derfor bruger vi Debug.Log();.  

Den første del der skal tilføjes i C# koden, er en bool samt en “if” statement til at fortælle os hvornår Robotten kommer til den første forhindring. Den kalder vi firstBlock. I denne “if” statement hardkoder vi en omkørsel, som sørger for at RoboSchneider kører uden om den første forhindring. Da man kun støder på én forhindring i denne bane vælger vi at hardkode denne del. Hvis der var flere forhindringer i banen, kunne man med fordel lave en funktion i stedet for at skrive hele omkørslen hver gang RoboSchneider skulle forbi en forhindring. Til sidst skal alle “delay()” ændres til “yield return new WaitForSeconds(); da “delay()” funktionen ikke er en del af C# dokumentationen. 

Hvis koden er skrevet korrekt skulle den gerne ligne noget i stil med den kode der står herunder. 

using System.Collections;
using System.Collections.Generic;
using UnityEngine;
using System.Threading;

public class ArduinoMain : MonoBehaviour
{
  public Breadboard breadboard;
  public Servo servo;
  
  //Setup what needs to be stated before the robot begins its Loop
  IEnumerator setup()
  {
    //Set Servo Motor on 90 degrees (look forward)
    servo.write(90);
    Debug.Log("GO");

    #region PremadeSetup
    yield return StartCoroutine(loop()); ;
    #endregion PremadeSetup
  }
  //Declare the needed variables
  int left = 0;
  int right = 0;
  int minDiff = 50;
  
  bool onLine = true;
  bool firstBlock = false;

  ulong dis = 900;

  ulong servoLeft = 0;
  ulong servoFront = 0;
  ulong servoRight = 0;

  //The Loop Begins
  IEnumerator loop()
  {
    //Read the LDR-Sensores
    left = analogRead(5);
    right = analogRead(6);

    int diff = Mathf.Abs(left - right);
    
    //Read the SonarSensor
    ulong tid = pulseIn(4);
    //Read the ServoMotor
    int servoPos = servo.read();
    
    //As long as we are on the groundline
    if (onLine == true)
    {
      //If the robot is turning right, it turns left slightly
      if (left < right)
      {
        analogWrite(0, 0);
        analogWrite(1, 0);
        analogWrite(2, 50);
        analogWrite(3, 0);
      }
      // Vice Versa
      else if (right < left)
      {
        analogWrite(0, 50);
        analogWrite(1, 0);
        analogWrite(2, 0);
        analogWrite(3, 0);
      }
      // If the robot follows the line fine:
      else if (diff <= minDiff)
      {
        //it goes forward
        if (tid >= dis || tid == 0)
        {
          analogWrite(0, 100);
          analogWrite(1, 0);
          analogWrite(2, 100);
          analogWrite(3, 0);
        }
        // else it hits an obsticle
        else if (tid <= dis)
        {
          //There is a fail in the program that makes it delay just enough for the robot to bug on start-up. This "if" prevents it from stopping
          if (firstBlock == false)
          {
            firstBlock = true;
            Debug.Log("FirstBlockPassed");
          }
          //After the bug, the robot avoits absticles but driving around them as shown below.
          else if (firstBlock == true)
          {
            analogWrite(0, 0);
            analogWrite(1, 0);
            analogWrite(2, 0);
            analogWrite(3, 0);
            yield return new WaitForSeconds(0.5f);
            analogWrite(0, 0);
            analogWrite(1, 55);
            analogWrite(2, 55);
            analogWrite(3, 0);
            yield return new WaitForSeconds(1.1f);
            analogWrite(0, 0);
            analogWrite(1, 0);
            analogWrite(2, 0);
            analogWrite(3, 0);
            yield return new WaitForSeconds(0.5f);
            analogWrite(0, 100);
            analogWrite(1, 0);
            analogWrite(2, 100);
            analogWrite(3, 0);
            yield return new WaitForSeconds(0.7f);
            analogWrite(0, 0);
            analogWrite(1, 0);
            analogWrite(2, 0);
            analogWrite(3, 0);
            yield return new WaitForSeconds(0.5f);
            analogWrite(0, 55);
            analogWrite(1, 0);
            analogWrite(2, 0);
            analogWrite(3, 55);
            yield return new WaitForSeconds(1f);
            analogWrite(0, 0);
            analogWrite(1, 0);
            analogWrite(2, 0);
            analogWrite(3, 0);
            yield return new WaitForSeconds(0.5f);
            analogWrite(0, 100);
            analogWrite(1, 0);
            analogWrite(2, 100);
            analogWrite(3, 0);
            yield return new WaitForSeconds(1.5f);
            analogWrite(0, 0);
            analogWrite(1, 0);
            analogWrite(2, 0);
            analogWrite(3, 0);
            yield return new WaitForSeconds(0.5f);
            analogWrite(0, 55);
            analogWrite(1, 0);
            analogWrite(2, 0);
            analogWrite(3, 55);
            yield return new WaitForSeconds(1f);
            analogWrite(0, 0);
            analogWrite(1, 0);
            analogWrite(2, 0);
            analogWrite(3, 0);
            yield return new WaitForSeconds(0.5f);
            analogWrite(0, 100);
            analogWrite(1, 0);
            analogWrite(2, 100);
            analogWrite(3, 0);
            yield return new WaitForSeconds(0.6f);
            analogWrite(0, 0);
            analogWrite(1, 0);
            analogWrite(2, 0);
            analogWrite(3, 0);
            yield return new WaitForSeconds(0.5f);
            analogWrite(0, 0);
            analogWrite(1, 55);
            analogWrite(2, 55);
            analogWrite(3, 0);
            yield return new WaitForSeconds(1f);
            analogWrite(0, 0);
            analogWrite(1, 0);
            analogWrite(2, 0);
            analogWrite(3, 0);
            yield return new WaitForSeconds(0.5f);
          }
        }
      }
      //When the robot hits the ending of the ground line it stops and shifts over to "Off-Line" mode 
      if (left <= 1000 && right <= 1000)
      {
        analogWrite(0, 0);
        analogWrite(1, 0);
        analogWrite(2, 0);
        analogWrite(3, 0);
        onLine = false;
      }
    }
    //THIS IS OFF-LINE MODE
    //If the end of the groundline is reached
    if (onLine == false)
    {
      //Debug.log("Offline") to make it obvious for the spectators
      Debug.Log("OffLine");

      //if the SonarSensor signal is bigger than the chosen minimum distance it goes forward 
      if (tid >= dis)
      {
        analogWrite(0, 130);
        analogWrite(1, 0);
        analogWrite(2, 130);
        analogWrite(3, 0);
      }
      //if the SonarSensor signal is smaller than the chosen minimum distance it stops and makes a check 
      else if (tid <= dis)
      {
        analogWrite(0, 0);
        analogWrite(1, 0);
        analogWrite(2, 0);
        analogWrite(3, 0);
        yield return new WaitForSeconds(2);

        //The check consists of 4 steps
        //Step 1 check distance to nearest wall in front of robot
        servoFront = pulseIn(4);
        Debug.Log("Front Servo =" + servoFront);
        servo.write(0);
        yield return new WaitForSeconds(2);
        //Step 2 check distance to nearest wall left of robot
        servoLeft = pulseIn(4);
        Debug.Log("Left Servo =" + servoLeft);
        servo.write(180);
        yield return new WaitForSeconds(4);
        //Step 3 check distance to nearest wall right of robot
        servoRight = pulseIn(4);
        Debug.Log("Right Servo =" + servoRight);
        servo.write(90);
        yield return new WaitForSeconds(2);

        //And step 4
        //Compare the 3 checks and turn to the wall farest away.

        //if the wall at left and the wall at right is not existing, it means the end is reached. The robot will turn right and drive off the ground.
        if (servoLeft == 0 && servoRight == 0)
        {
          Debug.Log("ENDGAME");
          analogWrite(0, 55);
          analogWrite(1, 0);
          analogWrite(2, 0);
          analogWrite(3, 55);
          yield return new WaitForSeconds(1f);
          analogWrite(0, 0);
          analogWrite(1, 0);
          analogWrite(2, 0);
          analogWrite(3, 0);
          yield return new WaitForSeconds(1f);
          analogWrite(0, 255);
          analogWrite(1, 0);
          analogWrite(2, 255);
          analogWrite(3, 0);
          yield return new WaitForSeconds(10f);
        }
        //Turn to left wall
        if (servoLeft >= servoFront && servoLeft >= servoRight && servoRight != 0 || servoLeft == 0)
        {
          analogWrite(0, 0);
          analogWrite(1, 55);
          analogWrite(2, 55);
          analogWrite(3, 0);
          yield return new WaitForSeconds(1f);
          analogWrite(0, 0);
          analogWrite(1, 0);
          analogWrite(2, 0);
          analogWrite(3, 0);
          yield return new WaitForSeconds(1f);
          analogWrite(0, 130);
          analogWrite(1, 0);
          analogWrite(2, 130);
          analogWrite(3, 0);
        }
        //Turn to right wall
        if (servoRight >= servoFront && servoRight >= servoLeft && servoLeft != 0 || servoRight == 0)
        {
          analogWrite(0, 55);
          analogWrite(1, 0);
          analogWrite(2, 0);
          analogWrite(3, 55);
          yield return new WaitForSeconds(1f);
          analogWrite(0, 0);
          analogWrite(1, 0);
          analogWrite(2, 0);
          analogWrite(3, 0);
          yield return new WaitForSeconds(1f);
          analogWrite(0, 130);
          analogWrite(1, 0);
          analogWrite(2, 130);
          analogWrite(3, 0);

        }
        //Continue forward
        if (servoFront >= servoLeft && servoFront >= servoRight)
        {
          analogWrite(0, 130);
          analogWrite(1, 0);
          analogWrite(2, 130);
          analogWrite(3, 0);
        }
      }
    }
    
    #region DoNotDelete
    //Wait for one frame
    yield return new WaitForSeconds(0);
    //New loop():
    yield return loop();
    #endregion DoNotDelete 
  }
  
  #region PremadeDefinitions
  void Start()
  {
    servo = FindObjectOfType<Servo>();
    if (servo == null)
    {
      Debug.Log("No servo found in the scene. Consider assigning it to 'ArduinoMain.cs' manually.");
    }
    Time.fixedDeltaTime = 0.005f; //4x physics steps of what unity normally does - to improve sensor-performance.
    StartCoroutine(setup());


  }

  IEnumerator delay(int _durationInMilliseconds)
  {
    float durationInSeconds = ((float)_durationInMilliseconds * 0.001f);
    yield return new WaitForSeconds(durationInSeconds);
  }

  public long map(long s, long a1, long a2, long b1, long b2)
  {
    return b1 + (s - a1) * (b2 - b1) / (a2 - a1);
  }

  public ulong millis()
  {
    return (ulong)(Time.timeSinceLevelLoad * 1000f);
  }

  public ulong abs(long x)
  {
    return (ulong)Mathf.Abs(x);
  }

  public long constrain(long x, long a, long b)
  {
    return (x < a ? a : (x > b ? b : x));
  }


  #endregion PremadeDefinitions

  #region InterfacingWithBreadboard
  public int analogRead(int pin)
  {
    return breadboard.analogRead(pin);
  }
  public void analogWrite(int pin, int value)
  {
    breadboard.analogWrite(pin, value);
  }
  public bool digitalRead(int pin)
  {
    return breadboard.digitalRead(pin);
  }
  public void digitalWrite(int pin, bool isHigh)
  {
    breadboard.digitalWrite(pin, isHigh);
  }

  public ulong pulseIn(int pin)
  {
    return breadboard.pulseIn(pin);
  }
  #endregion InterfacingWithBreadboard
}

Konklusion

RoboSchneider fuldfører den opstillede bane på omtrent 87 sekunder. Den navigerer rundt ved hjælp af en række sensorer, som var påkrævet af opgavebeskrivelsen, nemlig LDR-modstande samt ultralydafstandsmåler. Den er i stand til at nå banens ende og undgå al kollision undervejs. 

Perspektivering 

RoboSchneider er ikke i stand til at fuldføre banen fuldstændig på egen hånd. Med dette menes, at vi var nødsaget til at implementere en lille smule “hard coding” til at navigere rundt om den første forhindring, hvilket vi også belyser tidligere i indlægget. Ydermere har RoboSchneider ikke nødvendigvis den hurtigste tid, men den formår at opnå en sikker og stabil gennemførelse af banen. Med lidt mere justering og testing kan denne tid forbedres, men vi har valgt at beholde den i dens nuværende tilstand med en solid performance for opgavens og forståelsens skyld. 

Afslutningsvist nævner vi, at delay() funktionen ikke virker i C#. Da dette teknisk set er sandt, så er vi opmærksomme på, at Jamie og Christian var med til at udarbejde en IEnumerator “delay” funktion, men da vi havde problemer med at implementere den, så var vi nødsaget til at bruge WaitForSeconds() i stedet. 

Leave a Reply